X

הרשמה

משלוח בתשלום עד פתח הבית

החזר כספי מלא

100% אמינות ושירות

התקשרו אלינו : 052-4287088

0   מוצרים בעגלת הקניות

תקנון

תקנון אתר

אתר WWW.COTTONSTORY.CO.IL ( להלן "האתר"), שבבעלות ע.ל. שיווק וסחר, ע.מ. 066107889 (להלן "החברה"), משמש כאתר רשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג הקולקציות, לתקשר מול החברה בנושאים שונים ולרכוש מוצרים אותם תציע החברה למכירה באמצעות האתר. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן "הרוכש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר.

 

 ​1. תקנון

1.1 תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות  בלבד.

1.2 תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות רכישות שיתבצע על ידך באמצעות האתר.

1.3 השימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור אנא פנה ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או בדוא"ל  Lior@cottonstory.co.il

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.5 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 1.6. למען הסר ספק, בעת ההרשמה לאתר COTTONSTORY  אתה נותן את הסכמתך ובכך מודע כי קיימת בפנייך האפשרות לקבלת דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר. במידה ותבחר לקבל דואר אלקטרוני מסוג זה, הינך רשאי לפנות בכל עת ולהודיע לחברה על הסרתך מרשימת התפוצה והאמור יבוצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על 48 שעות. לנוחותך, ניתן לפנות לאתר באמצעות כתובתה הרשום ברחוב הפלד 7, חולון או באמצעות שליחת מייל לכתובת הבאה: lior@cottonstory.co.il.

1.7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 2. פעילות האתר

2.1.  אתר האינטרנט של החברה פועל 24 שעות ביממה ושבעה ימים בשבוע למעט מקרים בהם הוחלט על השבתת האתר מטעמי תחזוקה ו/או כתוצאה מתקלה טכנית ו/או כתוצאה מתקלות שאינן בשליטת החברה ו/או מי מטעמה.
הלקוח מצהיר כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לפעילות האתר כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 
2.2.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של האתר, בין באופן זמני ובין באופן קבוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מצהיר כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לפעילות האתר כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 
 3. מי רשאי להשתמש באתר
 

3.1 כל אדם ו/או חברה רשאי להשתמש באתר, ולבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. הגולש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

ב. לגולש מלאו 18 שנים.

ג. הגולש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

ד. הגולש הוא בעל כתובת בישראל.

ה. הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

ו. הגולש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הגולש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או ביצע עבירה;

ב. הגולש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

ג. הגולש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים בכוונה תחילה;

ד. הגולש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

ה. הגולש, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו, עשה מעשה או מחדל לטובתו ו/או לטובת צד ג' כלשהו, ביצוע רכישה באתר החברה לצורך ביצוע מעשה פלילי ו/או בלתי מוסרי או כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות כל דין;

ו. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

ז. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג';

 

 4. המוצרים באתר

4.1 תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. החברה מודיעה כי ייתכן ויהיו שינויים בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצר בפועל שיכול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בצבע המוצר ומידותיו. בכפוך לאמור, החברה תעשה כל שיכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

4.2 מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

4.3 החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

4.4 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

4.5 המשתמש באתר יכול להוסיף לעגלת הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מעגלת הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום.

4.6 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 5. המכירה ותנאי המכירה

5.1 רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח בסטטוס 'Guest' באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

5.2 הפריטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

5.3 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5.4 אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) באתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

5.5 מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלה, תשיב החברה לידי הלקוח את הכספים ששילם והלקוח מצהיר ומסכים כי בכך תבוא המחלוקת לסיומה לא תיהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה באשר לאמור לעיל.

5.6 כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

5.7 במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏7 יחולו.

5.8 החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .

     

 6. פרסומות באתר

6.1 אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

6.2 החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

6.3 עם רישומו לאתר, מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דיוור פרסומי בעל תוכן פרסומי, ככל ונתן הסכמה מפורשת זאת בעת ההרשמה לאתר. תוכן פרסומי יהיה כולל שליחת מסרונים למספר הטלפון שסופק בעת ההרשמה ללא כל עלות מצדו ובכפוף לתנאים  בין הלקוח לבין חברת התקשורת וכן שליחת מיילים לכתובת דואר האלקטרוני שסופקה בעת ההרשמה.

6.4 בהתאם לחוק הספאם, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או הודעת דוא"ל.

6.5 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע הגרלות באתר ובכל פלטפורמות המדיה השונות, כמו כן הנהלת האתר רשאית לעצור את ההגרלה בכל זמן נתון ואף לשנות את הפרס במידת הצורך ולהציע פרס חלופי אך מקביל.

 

 7. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

7.1 פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

7.2 מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

7.3 ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.

7.4 ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנקנה אצלנו עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, לא נעשה בו שימוש והוא נראה במצב פיזי תקין לחלוטין. ברגע שמוצר נפתח לא ניתן עוד להחזיר אותו.
7.5 במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, החזר כספי / זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח. ניתן להחזיר מוצרים פיזית באחת מחנויות הרשת או לשלוח אותם באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת. 

7.6 זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 14 ימי עסקים מקבלת הסחורה. המזמין יישא בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. לאחר 14 ימי עסקים, לא יינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר.

7.7 במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, בניכוי עלות המשלוח.

 7.8 במידה ונפל פגם במוצר שנרכש, הלקוח יקבל החזר כספי מלא בגין המוצר, בכפוף להחזרתו לחברה. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 48 שעות מיום קבלתו  (לא כולל סופ"ש, ערב חג וחג) הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

 7.9 מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

7.10 החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

א. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

ד. אזל המוצר מהמלאי .

7.11 הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

7.12 החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.

7.13 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

7.14 הלקוח מסכים ומצהיר כי מדיניות החזרת המוצרים כמתואר בסעיף זה לא תחול על מוצרים שהוזמנו באתר האינטרנט של החברה, אלה בכפוף להוראות החוק

 

 8. אספקה ומשלוחים

8.1 החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המוגדר ל 7 ימי עסקים (לא כולל סופ"ש, ערב חג וחג). 

8.2 המשלוחים ייעשו ליישובים אל מעבר לקו הירוק וזאת בתנאי שהם בשליטה של מדינת ישראל. כמו כן, לא תתאפשר אספקה של מוצרים ליישובים המצויים בשליטה ו/או בחזקתה של הרשות הפלסטינית ו/או ליישובים בהם לא ניתן לספק את המוצר מכל סיבה ביטחונית שהיא. במקרה זה, הלקוח מסכים ומצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

8.3 במידה והחברה לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמין מועד אספקה חדש.

8.4 שעות השליחות הינן בין השעות 08:00 ועד 17:00 בימים א' עד ה'.

8.5 ללקוחות אשר איתם מתואם חלון שעות לקבלת המשלוח: במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג החברה יחזיר את הסחורה למחסני החברה ויתואם עם המזמין מועד אספקה חדש. שליחה חוזרת במקרה כזה כרוכה בתשלום של 30 ₪.

8.6 זמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב מיום תאום המועד החדש.

8.7 זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים   ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים.

8.8 החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

ג. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

 

9. אחריות החברה

9.1 האחריות הבלעדית לבדיקת טיב המוצר, מאפייניו, תכונותיו והתאמתו המלאה לצרכים שלשמם הוא נרכש חלה על הלקוח בלבד.

9.2 החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

9.3 נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

9.4 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

9.5 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

9.6 החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

 

10. זכויות יוצרים

 

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 הלקוח ו/או הגולש מצהיר ומתחייב שלא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש כלשהו בזכויות החברה באתר ו/או בתמונות המצויות בו ו/או בשמו של האתר ובכל קניין רוחני השייך לחברה לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

10.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

10.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

10.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)

10.6 השם COTTON STORY וכן שם המתחם (cottonstory.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

10.7 ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

10.8 כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

10.9 אין באמור לעיל לגרוע מכל זכות של החברה בהתאם להוראות כל הדין המתייחסות לקניינה הרוחני.

 

11. שמירה על סודיות

11.1 כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

11.2 החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.

11.3 למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

11.4 החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

11.5 אחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.6 האתר יהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות' 'Cookies' על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11.7  מידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה.

11.8 חיוב משתמשי הקצה יכול ייעשה באמצעות סליקה אינטרנטית מאובטחת באתר או שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. החברה (ע.ל.שיווק וסחר) אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. ע.ל. שיווק וסחר לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.

11.9 על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.

11.10 כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי ע.ל. שיווק וסחר לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

11.11 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל

תפריט נגישות

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp